1 marca 2024

Prowadzenie działalności gospodarczej jest uregulowane przez akt normatywny o nazwie: – Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Jest to akt prawny, który to pochodzi z dnia 1 sierpnia 2004 roku. Ustawa ta miała na celu ułatwienie dostępu zwykłym ludziom do założenia własnej firmy. Akt normatywny w szczególności ograniczył koncesjonowanie niektórych gałęzi biznesu. Według tego aktu normatywnego zaś działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza. Przedsiębiorcą zaś na mocy tych przepisów jest osoba fizyczna , osoba prawna, jak również jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która na mocy przepisów szczególnych uzyskała osobowość prawną i prowadzi na własny rachunek działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy to również wspólnicy spółki cywilnej, w zakresie, w jakim wykonują oni działalność gospodarczą. Przedsiębiorcą jest też osoba, która wykonuje tak zwany wolny zawód. Tak właśnie akt normatywny określa definicję przedsiębiorcy, który nim będąc ma prawo do postępowania naprawczego , czy też ogłoszenia upadłości. Nie jest to jednak jedyne zdefiniowanie przedsiębiorcy, bowiem ordynacja podatkowa podchodzi do tego tematu znacznie szerzej. Mianowicie mówi ona, że działalnością gospodarczą jest działalność wymieniona w powyższej ustawie, która jednak została poszerzona o inne działalności zarobkowe, które posiadają zarobkowy charakter na własny rachunek.

Dodaj komentarz