1 marca 2024

Każda księga rachunkowa musi zawierać dzienniki, konta księgi głównej, konta ksiąg pomocniczych, zestawienie obrotów oraz sald księgi głównej wraz z zestawieniami sald kont ksiąg pomocniczych a także wykaz składników aktywów i pasywów. Należy podkreślić, że dzienniki służą do zapisywania w porządku chronologicznym dzień po dniu konkretnych danych o operacjach gospodarczych. Tego typu zapisy w dzienniku muszą być a w zasadzie powinny być kolejno numerowane, a sumy tych zapisów, czyli obroty powinny być liczone w sposób ciągły. Tymczasem na konta księgi głównej wprowadza się pod datą otwarcia ksiąg rachunkowych salda początkowe aktywów oraz pasywów. Bardzo ważne jest aby dokonywać zapisów wszystkich operacji za kolejne miesiące, które zostały zarejestrowane wcześniej, bądź jednocześnie w dzienniku. Jednakże z drugiej strony konta ksiąg pomocniczych, zwane inaczej kontami ewidencji analitycznej prowadzone są dla środków trwałych i wartości niematerialnych, bądź dla rozrachunków z kontrahentami i pracownikami. Pamiętajmy, że konta prowadzi się dla operacji sprzedaży oraz zakupu, a także dla kosztów. Pokreślone powinno być także i to, że księgi rachunkowe mogą być prowadzone przez osoby fizyczne, które posiadają certyfikat księgowego, bądź przez biegłych rewidentów, czy doradców podatkowych. Mogą być także prowadzone przez inne podmioty, konkretnie ustalone.

Dodaj komentarz