1 marca 2024

Każda organizacja, która zajmuje się prowadzeniem księgowości pełnej rachunkowości (mowa tutaj przede wszystkim o biurze rachunkowym) jest zobligowana do stworzenia bilansu, czyli zestawienia aktywów i pasywów jednostki na początku i przy końcu każdego okresu sprawozdawczego. Bilans taki obejmuje również badanie zysków i strat, wykazywanych w drugim obowiązkowym sprawozdaniu. Każdy bilans musi być przeprowadzony na podstawie pewnego schematu, który polega przede wszystkim na rzetelności. Ma być także przejrzysty i oznaczać się ciągłością. Należy tu nadmienić, że tradycyjnie sporządzone bilanse w przedsiębiorstwie nie ma możliwości ujawnienia wielu kategorii niematerialnych czynników wytwórczych. Czynniki te są charakterystyczne dla gospodarki, która opiera się na wiedzy. Podążając za takimi zadaniami nowego działu rachunkowości finansowej, czyli tak zwanej rachunkowości aktywów kompetencyjnych i kapitału intelektualnego warto obok tradycyjnego bilansu zrobić taki, który opiera się zarówno na wiedzy, jak i na uzupełnieniu po stronie aktywów o część zwaną aktywami kompetencyjnymi, oraz o część kapitału intelektualnego która leży postronnie pasywów. Każdy bilans, który opiera się na wiedzy razem z bilansem pełnym stanowi dodatkowy element sprawozdania finansowego, będącego możliwym do dołączenia do informacji dodatkowej.

Dodaj komentarz