1 marca 2024

Z pewnością każdy, kto prowadzi własną działalność gospodarczą napotkał termin sprawozdanie finansowe. Czym ono jest i do czego się odnosi? Otóż jest to uporządkowane przedstawienie konkretnej sytuacji finansowej firmy. Dodatkowo obrazuje wyniki działalności danej jednostki. Sprawozdanie ma na celu przede wszystkim dostarczenie informacji odnośnie sytuacji finansowej, ale też przepływu środków pieniężnych jednostki. Bywa to bardzo pomocne dla różnorakiego kręgu użytkowników w momencie, gdy musza podjąć jakieś decyzje gospodarcze. Każdego roku sporządzany jest tak zwany bilans. Zwykle opisywany jest w języku polskim a także w naszej walucie. Wato podkreślić, że sprawozdanie finansowe musi spełnić formalne warunki. Chodzi tutaj o określenie nazwy i adresu firmy a także zaznaczenie konkretnego, rozpatrywanego okresu. Bardzo ważne jest także załączenie tablic statystycznych. Zawierają bowiem zestawienie liczbowe, które ma związek z określonym zagadnieniem. Należy także podać datę sporządzenia sprawozdania oraz podpisać je. Wszystkie dane liczbowe mają być wykazywane pryz zaokrągleniu do tysiąca złotych w sytuacji jeśli nie będzie to kolidować z rzeczywistym obrazem jednostki, zawartym w sporządzanym zestawieniu finansowym i sprawozdaniu z działalności. Każda jednostka gospodarcza jest zobligowana do zamknięcia księgi rachunkowej na koniec roku obrotowego. To w konsekwencji przygotuje oraz przetworzy każdą informację, która wynika z tych ksiąg.

Dodaj komentarz