1 marca 2024

Sprawozdaniami z przypływów pieniężnych nazywamy sprawozdanie, które ukazuje przepływ środków w danej firmie. Może być oparte na ujęciu dynamicznym, czyli uwzględniając źródła oraz wykorzystania. Sprawozdanie może być zwane inaczej rachunkiem przepływów finansowych, lub inaczej cash flow statement. Innym cennym elementem, który jest wyłaniany dzięki takiemu sprawozdaniu jest zobrazowanie zmian, które zachodziły z poszczególnymi elementami aktywów oraz pasywów.. Winny wywołać przepływ pieniężny. Rachunek przepływów jest ważnym elementem sprawozdania finansowego, które musi zostać sporządzone przez jednostki, podlegające obowiązkowemu badaniu. Można je podzielić na kilka części. Każda z nich okazuje różne aspekty działalności przedsiębiorstwa. Mówi się tu o przepływie z działalności operacyjnej, o działalności inwestycyjnej oraz finansowej. Możemy także rozróżnić kilka metod sporządzani takiego sprawozdania. Istotną metodą jest metoda pośrednia. Natomiast druga opcją jest metoda bezpośrednia. Należy mieć na uwadze, że rachunek przypływów ma za zadanie opisać środki pieniężne, pomiędzy bilansem otwarcia a bilansem zamknięcia. Są to ważne elementy całego sprawozdania finansowego, które bezwarunkowo muszą być zawarte i wykonane. Pamiętajmy więc o tym podczas naszych rozliczeń.

Dodaj komentarz