1 marca 2024

Termin rachunkowość bankowa rozumiemy jako system ewidencji zdarzeń gospodarczych, dziejących się w banku. Ewidencja tego typu jest oparta na zasadach rachunkowości finansowej. Obejmuje przede wszystkim sprawozdawczość razem z prowadzeniem ksiąg rachunkowych danego banku. Dotyczy to przede wszytkim Narodowego Banku Polskiego ale też i banków spółdzielczych wraz z oddziałami tych banków. Rachunkowość bankowa obejmuje także zasady w skład których wchodzi zasada podmiotowości i kontynuacji. W dalszym aspekcie mówimy o zasadzie periodyzacji i współmierności kosztów i przychodów. Ogromnie ważna jest zasada memoriałowa i zasada ostrożnej wyceny i ciągłości. Całość opiera się tu na obowiązującej ustawie o rachunkowości i na ustawie dotyczącej prawa bankowego. W ślad za tym idą rozporządzenia, które są wydawane przez Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Należy także podkreślić, iż rachunkowość bankowa pełni ogromnie istotne funkcje, bez których cały proces bankowości stałby się niemożliwy. Najważniejszym zadaniem jest kontrola przepływu środków pieniężnych oraz udzielanie kredytów. Dalej rachunkowość bankowa jest odpowiedzialna za przelewy i obrót pieniędzmi w innych krajach a także za obrót walutą. Należy wspomnieć, że tego typu rachunkowość może być zaliczona do ogólnogospodarczej, bądź mikroekonomicznej.

Dodaj komentarz