1 marca 2024

Krajowy Rejestr Sądowy składa się z – rejestru przedsiębiorców, stowarzyszeń, dłużników niewypłacalnych. Obowiązkowi wpisu do tego typu rejestru podlegają spółki prawa handlowego. Wniosek o wpis do KRS składa przedsiębiorca z datą – do siedmiu dni od chwili zdarzenia, które zobowiązuje przedsiębiorcę do dokonania wpisu. Zazwyczaj tego rodzaju zdarzeniem jest sporządzenie umowy , na mocy której powstaje dana spółka prawa handlowego. Późniejsze zdarzenie tego typu, jak – nadanie spółce numeru REGON, czy też upadłość także podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego w terminie do siedmiu od chwili powstania zdarzenia. Krajowe Rejestry Sądowe są dostępne w Oddziałach Krajowego Rejestrów Sądowych. Instytucje te są zlokalizowane przy sądach gospodarczych, które stanowią wydziały właściwych miejscowo dla przedsiębiorstwa sądów rejonowych. Zdarzają się sytuacje, kiedy przedsiębiorca pomimo ustawowego obowiązku nie składają wniosków o wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego. W tego typu sytuacji sąd gospodarczy wzywa na piśmie przedsiębiorcę do uzupełnienia braków formalnych. Jeśli mimo wezwania sądu gospodarczego przedsiębiorca nie złoży wniosku, sąd gospodarczy zawezwie przedsiębiorcę ponownie do złożenia wniosku. W takiej sytuacji sąd również nakłada grzywnę. Warto wiedzieć, że przedsiębiorca powstaje dopiero w chwili, kiedy zgodnie z prawem został dokonany wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Dodaj komentarz