1 marca 2024

Z pewnością spotkaliśmy się z funkcją biegłego rewidenta. Na czym jednak polega jego działanie i czym konkretnie się zajmuje? Przede wszystkim należy podkreślić, ze biegły rewident jest audytorem. W związku z tym ma uprawnienia do badania oraz sprawdzania wszelkich sprawozdań finansowych. W związku z tym, że jest to ogromnie odpowiedzialna praca nie każdy może zostać rewidentem. Aby uzyskać ten tytuł należy korzystać w pełni z praw publicznych oraz posiadać zdolność do czynności prawnych. Biegły rewident powinien mieć nieposzlakowaną opinię, a dotychczasowe postępowanie winno odbijać zdatność do wykonywania tego zawodu. Taka osoba nie mogła w przeszłości być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo, czy przestępstwo skarbowe. Musi mieć ukończone studia wyższe i władać językiem polskim w mowie i piśmie. Kandydat na biegłego rewidenta jest zobowiązany złożyć przed Komisją Egzaminacyjną i zdać z wynikiem pozytywnym egzaminy. Dodatkowym obowiązkiem jest ślubowanie przed prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, lub przed innym upoważnionym członkiem. Można wpisać w rejestr także osobę fizyczną, która posiada uprawnienia do wykonywania zawodu biegłego rewidenta, uzyskując ten tytuł w innym państwie. Musi mieć jednak odpowiednie kwalifikacje i kompetencje, będące zgodnymi z warunkami określonymi w ustawie. Każdy biegły rewident, który prowadzi daną działalność gospodarczą może wykonywać przeglądy sprawozdań poprzez doradztwo podatkowe i doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości.

Dodaj komentarz