1 marca 2024

Zawód księgowego nie od dziś kojarzy się z odpowiedzialnością, sumienną pracą o raz rzetelnie wykonywanym działaniem. Księgowy jest pracownikiem działu księgowości. Jego praca polega przede wszystkim na wszelkiego rodzaju czynnościami, które mają związek z prowadzeniem ksiąg rachunkowych podmiotów gospodarczych. Osoba, która wykonuje ten zawód jest zobligowana do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych dla wewnętrznych i zewnętrznych potrzeb. Ma za zadanie także obliczać i rozliczać zobowiązania podatkowe przedsiębiorstw. Każdy księgowy certyfikowany jest podmiotem, który posiada pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych. Księgowy nie może być skazanym za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mienia, obrotu gospodarczego i obrotu pieniędzmi, czy tez papierami wartościowymi. Są to obligujące wytyczne, które należy spełnić wraz z jednym z wybranych kryteriów, mówiących albo o odbyciu trzyletniej praktyki w księgowości i posiadania wykształcenia wyższego magisterskiego, które jest uzyskane na kierunku rachunkowości, bądź innym kierunku ekonomicznym, o specjalności rachunkowość. Bardzo ważnym elementem w karierze księgowego jest odbycie trzyletniej praktyki w księgowości i posiadanie wykształcenia magisterskiego, bądź równorzędnego i ukończenie studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości. Innym aspektem jego kwalifikacji może być posiadanie dwuletniej praktyki w księgowości i wykształcenia minimum średniego, oraz zdania egzaminu sprawdzającego kwalifikacje z wynikiem pozytywnym.

Dodaj komentarz