1 marca 2024

Kiedy jesteśmy osobą fizyczną i chcemy otworzyć własną działalność gospodarczą, jesteśmy zobowiązani złożyć zintegrowany wniosek o wpis do ewidencji gospodarczej. Jest on nowością, która została wprowadzona do polskiego systemu wraz z dużą nowelizacją, która to reguluje problematykę powiązaną z działalnością gospodarczą. Akt ten doczekał się zmian 31 marca 2009 roku, starając się uprościć proces założenia działalności gospodarczej. Każda osoba fizyczna, która składa tego typu formularz we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania urzędzie gminy ma poczucie komfortu, że ten dokument dotrze również do urzędu skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń społecznych oraz innych instytucji, które są ściśle powiązane z procesem rejestracji działalności gospodarczej. Dogodną dla przyszłego przedsiębiorcy okolicznością jest fak, że nie jest on zobowiązany do osobistego stawiennictwa w urzędzie gminy, celem dokonania rejestracji swojej przyszłej działalności. Może tego bowiem dokonać zarówno za pośrednictwem poczty, jak też drogą internetową, czy też przez wyznaczonego do tego typu czynności pełnomocnika. Najważniejszą jednak przesłanką jest to, by nie było żadnych wątpliwości co do tego, kto zgłasza wniosek. Zatem w przypadku wysłania pisma za pomocą poczty ustawa nakłada na wnioskodawcę obowiązek złożenia swojego podpisu przed notariuszem. W innym zaś wypadku powinien to być podpis elektroniczny.

Dodaj komentarz