1 marca 2024

Wszystkie księgi rachunkowe prowadzi się na podstawie dowodów księgowych. Mają za zadanie ujmować przede wszystkim zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym. Należy pamiętać, aby zarówno zbiory zapisów księgowych, obrotów oraz sald, które tworzą dziennik. Istotna jest także księga główna oraz księgi pomocnicze. Księgi rachunkowe są prowadzone w siedzibie jednostki, bądź poza jej siedzibą ale tylko w przypadku, kiedy powierza się ich prowadzenie jednostce uprawnionej do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W określonej sytuacji kierownik jednostki musi powiadomić właściwy urząd skarbowy o nowym miejscu prowadzenia ksiąg. Wiążącym terminem tego powiadomienia jest 15 dni od dnia ich wydania poza siedzibą firmy. Należy pamiętać, że kierownik musi zapewnić dostępność ksiąg rachunkowych do badania przez upoważnione organy kontrolne. Każdorazowego otwarcia ksiąg rachunkowych dokonuje się na dzień rozpoczęcia działalności, z początkiem każdego nowego roku obrotowego, w dniu zmiany formy prawnej, połączenia bądź podziału jednostki o raz w dniu rozpoczęcia likwidacji bądź postępowania upadłościowego. Pamiętajmy także, iż księgi muszą być otwarte w ciągu 15 dni od dni wymienionych zdarzeń. Otwarcie tego typu ksiąg dokonuje się poprzez wprowadzenie do ewidencji księgowej stanu aktywów i pasywów, który jest potwierdzony spisem z natury rzeczowych składników majątku i gotówki.

Dodaj komentarz