1 marca 2024

Spółka jawna jest jedną ze spółek osobowych. Może powstać albo po podpisaniu przez wszystkich wspólników umowy spółki, może zostać również utworzona po przekształceniu się spółki cywilnej. Kodeks spółek handlowych przewiduje również jeszcze inne sposoby powstania tego rodzaju spółki osobowej. Jest to względnie popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej. Jej niewątpliwą niedogodnością jest występowanie w jej przepisach instytucji odpowiedzialności zbiorowej, co oznacza, że każdy wspólnik bez wyjątku odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Wierzyciel jednak ma prawo do próby zaspokojenia swoich roszczeń, dopiero z chwilą braku likwidacji szkody z majątku wspólnego spółki. Umowę spółki jawnej należy bezwzględnie sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podpisać ją muszą bezwzględnie wszyscy wspólnicy, w jej treści musi się również znaleźć czas, na jaki zostaje utworzona chyba, że jest to czas nieoznaczony. Poza tym wskazane w umowie spółki jawnej muszą być wkłady do majątku wspólnego każdego ze wspólników. Spółka jawna posiada ułomną osobowość prawną. Poza tym prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. W kodeksie spółek handlowych znanych jest jeszcze trzy inne rodzaje spółek osobowych, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna. Z pewnością prowadzenie spółki jawnej ma swoje minusy, jednak każda forma prowadzenia spółki osobowej, nie jest ich pozbawiona.

Dodaj komentarz